หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประชุมอาจารย์รัฐศาสตร์
ประชุมอาจารย์รัฐศาสตร์

admin ps
2019-05-02 20:20:46

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

โดยมี พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา