หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > รัฐธรรมนูญ เข้าใจง่ายกับผู้ชียวชาญ
รัฐธรรมนูญ เข้าใจง่ายกับผู้ชียวชาญ

admin ps
2020-06-07 11:39:59

บรรยาการการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือฯ ตำรวจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

เพื่อเป็นการตอบสนอง New Normal ในช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19

โดยในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ และประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เป็นผู้บรรยายในรายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก 

และบรรยากาศการเรียนนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก