หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > อบรม CHE QA
อบรม CHE QA

admin ps
2019-06-16 17:13:12

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ตัวแทนคณาจารย์จากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้เข้าร่วม
การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

CHE QA Online for 3 degrees level : CHE 3D ระดับหลักสูตร
ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้อง 3511 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการอบรม