หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ

admin ps
2019-06-19 22:11:47

เมื่อวันที่ 14 มิถินายน 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จัดประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้อง 2822 อาคารรัฐศาสตร์