หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประกันคุณภาพทางการศึกษา
ประกันคุณภาพทางการศึกษา

admin ps
2019-07-06 14:32:14

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกรณ์ ปะพาน รองศาสตรจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการในการตรวจประกันคุณภาพทางการศึกษา

 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา