หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > สัมภาษณ์รับตรงอิสระ
สัมภาษณ์รับตรงอิสระ

admin ps
2019-07-07 17:43:54

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ