หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เพื่อการพัฒนาประเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศ

admin ps
2019-10-26 14:37:55

บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์ที่ 10 ของภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือตำรวจ

ในรายวิชากฎหมายลักษณะพยาน รายวิชาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกลุ่มประเทศอาเซียน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาการบริหารการพัฒนา และรายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก
อาจารย์ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนากุล ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร อาจารย์แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ 

ณ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา