หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > พันธมิตรทางวิชาการ
พันธมิตรทางวิชาการ

admin ps
2019-11-17 16:48:48

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการเข้าสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการความร่วมมือตำรวจ 

เพื่อเป็นการเตียมความพร้อมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในการออกฝึกประสบการณ์สอด้านภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้ตรจุดประสงค์ในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารับศาสตร์อย่างมากที่สุด 

ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร ที่ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าสัมภาษณ์ในรายวิชา

ณ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา