หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > วัดความรู้ความเข้าใจ
วัดความรู้ความเข้าใจ

admin ps
2019-11-14 16:12:16

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรรัฐศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบในรายวิชาต่าง ๆ 

ได้แก่ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ รายวิชาการบริหารการพัฒนา
รายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รายวิชาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกลุ่มประเทศอาเซียน
และรายวิชากฎหมายลักษณะพยาน 

เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกในรายวิชาดังกล่าว

ณ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา