หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ความร่วมมือทางวิชาการ
ความร่วมมือทางวิชาการ

admin ps
2019-11-21 18:36:51

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ได้ร่วมมือทางวิชาการกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยได้ทดลองสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ รุ่นที่ 4 

ณ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา