หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > มุ่งมั่นศึกษา พัฒนาบ้านเมือง
มุ่งมั่นศึกษา พัฒนาบ้านเมือง

admin ps
2019-12-07 15:54:50

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรรัฐศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบและการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

ได้แก่ รายวิชาการระเบียบวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์เบื้องต้น 

 รายวิชาความความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

และรายวิชากฎหมายลักษณะพยาน 

เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกในรายวิชาดังกล่าว

ณ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา