หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย...กับการศึกษา
ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย...กับการศึกษา

admin ps
2020-03-13 15:51:38

บรรยากาศการเรียนของภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือตำรวจ

ในรายวิชากฎหมายลักษณะพยาน  รายวิชาการบริหารเชิงกลยุทย์ และรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่
อาจารย์ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนากุล ดร.จักรวาล สุขไมตรี ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อาจารย์แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ 

ณ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา