หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > นำเสนอบทความวิจัย
นำเสนอบทความวิจัย

admin ps
2020-03-13 16:17:45

เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดงาน CIM SSRU Mini Conference 2020 เพื่อนำเสนอบทความวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการในการวิพากษ์บทความวิจัยของนักศึกษา จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ และอาจารย์ ดร.จักวาล สุขไมตรี 


ผลรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย Mini Conference 2020
- นางสาว ณัฐมน วงศ์เปี่ยม ได้รับรางวัลบทความวิจัย ดีเยี่ยม

- นางสาว ชฎาพร กล่อมสกุล ได้รางวัลบทความวิจัย ดีเด่น

- นายอภิวัส อิ่มทรัพย์ รางวัลบทความวิจัย ได้ชมเชย