หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > [วีดีโอ]ปรัชญาการเมือง
[วีดีโอ]ปรัชญาการเมือง

admin ps
2020-05-27 10:01:15วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา POS1202 ปรัชญาการเมือง 

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.pps.cim.ssru.ac.th