หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สระบุรี นครปฐม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สระบุรี นครปฐม

admin ps
2019-08-17 14:01:11

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สระบุรี นครปฐม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อให้บรรลุในการทำความเข้าใจร่วมกัน โดยยึดหลักว่า ต้องให้ทุกคนรับทราบข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จึงมีโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร หลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมากขึ้นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบและครบวงจร ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การบริหารอย่างคุ้มค่า

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th