หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์
ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์

สวัสดีเทอมใหม่
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก ของภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562ของนักศึกษารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ ...
2019-08-18 18:51:50
ศึกษาดูงาน ทน.นนทบุรี
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั ...
2019-08-14 23:16:28
อบรมภาษาอังกฤษมาตรฐาน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ โดยเป็นการอบรมภาษาอังฤษตามเกณฑ์บัณฑิต ที่ทางมหาวิ ...
2019-07-20 16:44:03
สัมภาษณ์รับตรงอิสระ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินการจัดสอบสัม ...
2019-07-07 17:43:54
ข่าวย้อนหลัง