หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์
ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์

ดร.ภัทรวิทย์ เป็นที่ปรึกษางาน Plan Do Check Act
อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา เป็นที่ป ...
2018-10-19 14:32:01
ปฐมนิเทศโครงการตำรวจฯ รุ่น 4
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม ...
2018-10-19 14:30:43
รัฐศาสตร์ ตำรวจ เรียนกฎหมายปกครอง
บรรยากาศการเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ของนักศึกษารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจรุ่น 1 และ 2ในรายวิชา P ...
2018-10-19 14:30:08
ดร.ภัทรวิทย์ เข้าร่วมประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ&nb ...
2018-10-19 14:29:53
ตำรวจ GE คึกคัก
เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พ.ค. 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการตำรวจฯ ได้จัดการเรียนหมว ...
2018-10-19 14:29:00
รายงานตัว รัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ คึกคัก
บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรรัฐศ ...
2018-10-19 14:28:46
ข่าวย้อนหลัง