ผลการค้นหา : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั

New Normal กับการปรับตัว
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563ของนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต โครงการ ...
2020-07-19 11:14:43
[วีดีโอ]ปรัชญาการเมือง
วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา POS1202 ปรัชญาการเมือง บรรยายโดย อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ ...
2020-05-27 10:01:15
[วิดีโอ]รัฐศาสตร์เบื้องต้น
วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PPS1107 รัฐศาสตร์เบื้องต้น บรรยายโดย อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริ ...
2020-05-27 10:01:15