หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รายงานตัว รัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ คึกคัก
รายงานตัว รัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ คึกคัก

admin ps
2018-10-19 14:28:46


บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯ 

ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยผู้มารายงานตัว จำนวนกว่า 150 คน

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557