หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ตำรวจ GE คึกคัก
ตำรวจ GE คึกคัก

admin ps
2018-10-19 14:29:00


เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พ.ค. 2561 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการตำรวจฯ ได้จัดการเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 

ให้แก่นักศึกษารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ รุ่น 1 และ 2 

ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นและวิชา กฎหมายอาญา 1 

ณ ห้องเรียน 2835 ตึกรัฐศาสตร์

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557