หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ดร.ภัทรวิทย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา
ดร.ภัทรวิทย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา

admin ps
2018-10-19 14:29:36

เมื่อวันที่ 24-26 พ.ค. 2561 อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษา 

จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก