หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ดร.ภัทรวิทย์ เข้าร่วมประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.ภัทรวิทย์ เข้าร่วมประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษา

admin ps
2018-10-19 14:29:53

อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เข้าร่วมประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานการประชุม การประชุมชี้แจงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษา นวัตกรรมการสร้างสรรค์ในรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา 4.0