หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รัฐศาสตร์ ตำรวจ เรียนกฎหมายปกครอง
รัฐศาสตร์ ตำรวจ เรียนกฎหมายปกครอง

admin ps
2018-10-19 14:30:08

บรรยากาศการเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ของนักศึกษารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจรุ่น 1 และ 2
ในรายวิชา PPS2109 เรียนกฎหมายปกครอง ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ณัฎฐพล จำปาศรี  
ณ ห้องเรียน 2835 ตึกรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557