หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > คณาจารย์ประชุมจัดทำแผนวิจัย
คณาจารย์ประชุมจัดทำแผนวิจัย

admin ps
2018-10-19 14:30:27

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:30 - 16:00 น. 

พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน และเหล่าคณาจารย์เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนวิจัย 

เพื่อของบประมาณ วช. 2563 เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและส่งแวดล้อม 

หัวข้อ 5.4 ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน