หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ดร.ภัทรวิทย์ เป็นที่ปรึกษางาน Plan Do Check Act
ดร.ภัทรวิทย์ เป็นที่ปรึกษางาน Plan Do Check Act

admin ps
2018-10-19 14:32:01

อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 

เป็นที่ปรึกษา วางแผนการทำกิจกรรม Plan Do Check Act ของผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ระดมสมอง กลั่นกรองความคิดร่วมกัน