หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รัฐศาสตร์ ตร. รุ่น 1-3 คึกคัก
รัฐศาสตร์ ตร. รุ่น 1-3 คึกคัก

admin ps
2018-10-19 14:32:29


บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)โครงการตำรวจฯ รุ่นที่ 1 - 3 ทั้ง 3 ห้อง
ดำเนินการสอนในแต่ละห้อง โดย

รุ่น 1 ผู้สอน ผศ.ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี (สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์)

รุ่น 2 ผู้สอน ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช (ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 2)

รุ่น 3 ผู้สอน ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน (นโยบายสาธารณะและการวางแผน)

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557