หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รัฐศาสตร์ สวนสุนันทาจับมือตำรวจนครบาล สานความสัมพันธ์ด้านการศึกษา
รัฐศาสตร์ สวนสุนันทาจับมือตำรวจนครบาล สานความสัมพันธ์ด้านการศึกษา

admin ps
2018-10-19 14:26:17


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์หลักสูตรหลักศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี พลตำรวจโทชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้

      กองบัญชาการตำรวจนครบาล และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญทางการศึกษา การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การให้บริการทางวิชาการและแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ผลงาน ทางวิชาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงานทั้งสอง ตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพื่อประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และให้บริการประชาชนได้มีโอกาสศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี