หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ตำรวจเสอนรายงาน
ตำรวจเสอนรายงาน

admin ps
2018-10-19 14:22:24

บรรยากาศการนำเสนอรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯ ในรายวิชา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองกลุ่มประเทศอาเซียน ดำเนินการสอนโดย พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ณ ห้อง 3749 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557