หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์

admin ps
2018-10-19 14:31:24

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ คณะนักศึกษารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม 

"รดน้ำดำหัวคณาจารย์ สงกรานต์วิถีไทย" ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม