หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ
รัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ

admin ps
2018-10-21 14:16:10

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 8 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

----------------------------------------------------