หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป
รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป

admin ps
2018-10-22 11:41:25

บรรยากาศการนำเสนอรายงานเดี่ยว ในสัปดาห์ที่ 9 
ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป
ในรายวิชา POS2208 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน
ดำเนินการสอนโดย 

พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์