หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > สัมมนาประชาธิปไตย
สัมมนาประชาธิปไตย

admin ps
2018-11-16 20:16:17

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป ได้จัดงานสัมมนา “ประชาธิปไตย ?” 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา 

ณ ห้อง ๔๗๐๑ อาคาร ๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาพถ่าย : คุณวรางคณา คงศีล