หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ตำรวจและการเมือง
ตำรวจและการเมือง

admin ps
2018-11-19 17:36:05

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 13 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในรายวิชาด้านรัฐศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจากเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557