หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ความร่วมมือทางวิชาการ
ความร่วมมือทางวิชาการ

admin ps
2018-11-19 17:45:54

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ได้ทดลองสอนภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ รุ่นที่ 3

ณ อาคาร 28 (รัฐศาสตร์) ชั้น 3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ
กับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

----------------------------------------------------------