หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

admin ps
2018-11-30 17:23:23

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การเรียนการสอนของวิทยาลัย นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร