หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > วิพากษ์เค้าโครงวิจัย
วิพากษ์เค้าโครงวิจัย

admin ps
2018-12-02 09:20:59

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

จัดให้มีการวิพากษ์เค้าโครงวิจัย (Proposal) ของนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 3 

ก่อนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค้นคว้าวิจัยต่อไป