หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.ชัยชนะ
ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.ชัยชนะ

admin ps
2018-12-07 20:40:56

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์
ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
ตัวแทนนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต
ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

สำหรับ รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต เคยเป็นอาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะการเมืองในสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งเคยเป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย