หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เตนียมตัวพร้อมรับ...สหกิจศึกษา
เตนียมตัวพร้อมรับ...สหกิจศึกษา

admin ps
2018-12-20 17:10:47

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

เข้าร่วมการอบรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 

1.อาจารย์ เกียรติกุล ชลคงคา และ 2.คุณ ภริษา ยาครอปเซ่น

ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากท่านวิทยากร 

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา