หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > กล่อมเกลาทางจิตใจ....จากสังคมเมืองสู่วัดปฏิบัติธรรม
กล่อมเกลาทางจิตใจ....จากสังคมเมืองสู่วัดปฏิบัติธรรม

admin ps
2018-12-20 17:14:42

สาขาวิชารัฐศาสตร์ นำโดย ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ระหว่างวันที่17-19 ธันวาคม ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม

ตลอดจนหลักของการประพฤติและดำรงตนในปัจจุบัน