หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ดร.บารมีบุญ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร
ดร.บารมีบุญ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร

admin ps
2019-01-11 17:06:28

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 37 จาก 59 จังหวัด จำนวน 206 คน
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา