หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เรียนรู้การปกคองและกฎหมาย
เรียนรู้การปกคองและกฎหมาย

admin ps
2019-02-11 11:03:29

บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 ในรายวิชา สัมนาทางรัฐศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

และในรายวิชกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา ดำเนินการสอนโดย พันตำรวจโท กฤตภาส ฐานะตระการกูล

ณ อาคาร 28 และอาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา