หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > วิเคราะห์อาเซียน
วิเคราะห์อาเซียน

admin ps
2019-04-27 21:33:33

บรรยากาศการเรียน และการนำเสนอรายงานกลุ่ม ในสัปดาห์ที่ 14 

ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) บุคคลทั่วไป รุ่นที่ 39

ในรายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน

ดำเนินการสอนโดย พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์