หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > คัดโควต้ารัฐศาสตร์คึกคัก
คัดโควต้ารัฐศาสตร์คึกคัก

admin ps
2019-04-27 21:32:34

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ
และทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเป็นจำนวนมาก