หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > นโยบายสาธารณะกับการแก้ปัญหาการเหลื่อม
นโยบายสาธารณะกับการแก้ปัญหาการเหลื่อม

admin ps
2019-05-02 19:06:11

28 เม.ย.2562 สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือกองทัพบก
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดสัมมนาทางรัฐศาสตร์ เรื่องนโยบายสาธารณะ กับการแก้ปัญหาการเหลื่อมล้ำในสังคม
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว 

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา