หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สปป.ลาว
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สปป.ลาว

admin ps
2019-05-02 19:11:23

26-30 เมษายน 2562 อาจาย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และอาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นำทีมอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว