หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > เทียบโอนความรู้ระดับปริญญาตรี
เทียบโอนความรู้ระดับปริญญาตรี

admin ps
2019-07-07 17:51:47

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ได้จัดให้มีการเทียบโอนในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ให้แก่นักศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช มาเป็นผู้ดำเนินการสอน
ณ ห้อง 2835 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา