หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > เปิดเทอมซัมเมอร์ ภาคเรียนที่ 3/2561
เปิดเทอมซัมเมอร์ ภาคเรียนที่ 3/2561

admin ps
2019-07-07 17:52:01

บรรยากาศการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ภาคพิเศษ โครงการบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือตำรวจ 

ในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์ ผศ. ดร.วิจิตรา ศรีสอน 

ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช และดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ เป็นผู้บรรยายในการสอนในครั้งนี้ 

ณ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา