หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > พัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาท้องถิ่น

admin ps
2019-05-31 18:27:07

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
พลตำรวจโท ดร.สัณฐาณ ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง "กระบวนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา"
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 3

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี