หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > CIM Mini Conference
CIM Mini Conference

admin ps
2019-06-01 14:13:24

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จัดโครงการแนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย CIM SSRU Mini Conference 2019 
โดยเป็นการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชากาของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้นปีที่ 3
ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา