หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > สิริมงคลแก่สาขา
สิริมงคลแก่สาขา

admin ps
2019-06-02 12:28:06

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดงานทำบุญสาขาวิชา 

โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต) อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 1 เป็นประธาน

พร้อมทั้งคณาจารย์ในสาขา และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง 

ในการนี้สำหรับช่วงบ่ายจัดให้มีพิธีการรับเข็มสิงห์รัฐศาสตร์ เพื่อแสดงความเป็นนักศึกษาวิชารัฐศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกด้วย